Ochrana osobných údajov

Týmto dávam súhlas spoločnosti Sygrela, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 27, 902 01 Pezinok, IČO: 52 290 387, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 136990/B, (ďalej len ako Spoločnosť) na spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom dotazníka, životopisu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania a praxe a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je spracovanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie zamestnania pre dotknutú osobu u potenciálnych zamestnávateľov, sprostredkovanie vhodných kurzov, školení, seminárov a podobných podujatí, a to na dobu 4 rokov. Za tým účelom sa zaväzujem oznámiť Spoločnosti všetky zmeny poskytnutých osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny.

Zároveň ako dotknutá osoba dávam svoj súhlas na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému Spoločnosti tretím osobám, vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov. Taktiež súhlasím s cezhraničným tokom osobných údajov, a to aj osobitných kategórií osobných údajov, teda s poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov do členských krajín Európskej únie, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, pričom tieto údaje budú určené výlučne potenciálnym zamestnávateľom.

Ako dotknutá osoba ďalej súhlasím, aby mi ponuka pracovných miest bola zasielaná na moje účastnícke telefónne číslo formou krátkych správ (sms) prostredníctvom verejnej mobilnej siete.

Súčasne ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania Spoločnosťou budú moje osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať Spoločnosti:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať Spoločnosť o likvidáciu jej osobných údajov. Spoločnosť bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. O každej zmene tejto Informácie informuje Spoločnosť okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v sídle Spoločnosti a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (www.sygrela.sk).

Vyhlásenie žiadateľa:
Zaslaním emailu Spoločnosti potvrdzujem, že údaje, ktoré som uviedol, sú pravdivé. Beriem na vedomie, že Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať moju žiadosť alebo vyradiť moju osobu z informačného systému v prípade zistenia nepravdivosti poskytnutých osobných údajov.