„Dôležité je, aby každý človek mohol byť hrdý na prácu, ktorú vykonáva.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

Naším klientom ponúkame

„Učený človek má svoje bohatstvo vždy v sebe.“
Faedrus

 • Ponúkame Vám vyhľadanie a výber vhodných kandidátov na rôzne pracovné pozície podľa vašich požiadaviek.
 • Nezáleží na tom, či hľadáte ľudí na manuálne, asistentské alebo odborné pozície, či potrebujete obsadiť miesta v manažmente – vo všetkých oblastiach sme pripravení pomôcť Vám.
 • Našou úlohou je nájsť Vám takých kandidátov, aby ste si vyberali iba z ľudí, ktorí nielenže spĺňajú stanovené kvalifikačné a odborné kritériá, ale čo najlepšie zapadnú aj do Vášho tímu a firemnej kultúry.
 • Posledné slovo vo výbere kandidátov má vždy klient – Vy sa rozhodnete, komu z prezentovaných kandidátov ponúknete možnosť zamestnať sa vo Vašej spoločnosti.
 • Výber zrealizujeme rýchlo, efektívne a diskrétne.
 • Vieme Vám pomôcť aj v roli odborných poradcov pri internom výbere kandidátov s cieľom nadobudnutia istoty, že ste sa rozhodli skutočne správne a objektívne.

 

„Iba poctivá práca je zdrojom všetkého bohatstva.“
Jack London

 • Naša spoločnosť je oprávnená poskytovať služby agentúry dočasného zamestnávania podľa ust. § 29 a násl. Zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na základe povolenia vydaného ÚPSVaR Bratislava pod č. AA/2012/61438/17948/OPČSSZ.
 • Pomocou personálneho lízingu, alebo inak povedané – dočasného pridelenia zamestnancov, Vám dokážeme rýchlo a efektívne poskytnúť pracovníkov na rôzne pozície – manuálne, administratívne alebo odborné.
 • Motívy môžete mať rôzne – nárast objednávok, náhrada personálnych výpadkov počas dovoleniek alebo Vám vnútrofiremné pravidlá neumožňujú prijať nových zamestnancov do kmeňového stavu.
  zamestnancov Vám dokážeme prenajať za podmienok, ktoré Vám ušijeme podľa Vašich požiadaviek presne na mieru.
 • Zamestnanecký pomer je uzatvorený medzi pracovníkom a našou spoločnosťou, pričom u Vás bude zamestnanec pracovať na základe dohodnutých podmienok dočasného pridelenia.
 • My zabezpečíme všetky činnosti, ktorá sú so vznikom pracovného pomeru spojené – výber zamestnancov, komplexnú personalistiku, mzdovú agendu či ukončenie pracovného pomeru.
 • Personálny lízing Vás odbremení od náročnej administratívy, zvýšených nákladov na vedenie personálnej a mzdovej agendy a umožní Vám plne sa sústrediť iba na vlastný biznis.
 • Ľudia, s ktorými pracujeme, nie sú pre nás iba anonymnou masou pracovnej sily a kontaktov. To nám umožňuje klientom ponúknuť skutočne personalizované riešenie aj pri produkte na prvý pohľad s nižšou pridanou hodnotou, akým personálny lízing je.

 

„Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním – to je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobňovaním – to je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou – to je tá najtvrdšia.“
Konfucius

Radi pomáhame firmám rásť a to prostredníctvom rastu ľudí, ktorí pre ne pracujú. Pre nás ľudia nie sú iba akousi anonymnou pracovnou silou či ľudským kapitálom, ktorý sa dá vyčísliť v excelovskej tabuľke. Za ľuďmi vidíme ich talent, potenciál a chuť posúvať sa vpred.

Preto Vám vieme pomôcť s posúdením ich rozvojového potenciálu či všestranným rozvojom a byť tak nápomocní pri raste Vašej firmy.

Assessment centre (AC) a Development centre (DC) – hodnotiace a rozvojové programy

 • Pri rozhodovaní o výbere metód hodnotenia zamestnancov vychádzame z účelov hodnotenia, typu organizácie a kategórie hodnotených zamestnancov, po zohľadnení výhod a nevýhod použitia jednotlivých metód.
 • Na hodnotenie zamestnancov s rozvojovým potenciálom, manažérov na strednom a vyššom stupni riadenia a odborníkov je vhodné použiť metódu Assessment/Development centre.
 • Ide o súbor metód využívaných nielen pri výbere a vzdelávaní zamestnancov, ale aj pri hodnotení pracovného výkonu, najmä u manažérov.
 • Umožňuje posúdiť potenciál manažérov a vybraných zamestnancov na základe ich komplexného hodnotenia viacerými hodnotiteľmi . To všetko použitím rôznych individuálnych a skupinových úloh, riešením náhodne generovaných problémov a pomocou testov a rozhovorov.
 • Hodnotí sa naraz niekoľko účastníkov, ktorým vzájomné interakcie umožňujú nielenže lepšie prejaviť svoje schopnosti, no môžu na nich pôsobiť aj motivačne.
 • Hodnotitelia na základe jednotlivých výsledkov spoločne vypracujú hodnotenie každého člena skupiny.
 • Táto metóda je aj napriek svojej časovej náročnosti vhodnejšia na zhodnotenie súčasného výkonu manažérov a predpoveď ich budúceho výkonu.

360 stupňová spätná väzba

 • V praxi je čoraz viac používanou metódou aj metóda 360-stupňovej spätnej väzby.
 • Jedná sa o metódu hodnotenia, pri ktorej je jednému zamestnancovi poskytovaná spätná väzba väčším počtom respondentov.
 • Svoje miesto si nachádza ako v rozsiahlejších, tak aj v menších pracovných kolektívoch.
 • Jej názov sa odvíja od 360 stupňov tvoriacich pomyselný kruh, pričom hodnotený jedinec stojí v jeho strede a odozvy sa mu dostáva od všetkých, ktorí ho obklopujú.
 • Spätnú väzbu poskytujú pracovníkovi len tí ľudia, ktorí s ním v zamestnaní často prichádzajú do kontaktu – môžu to byť jeho podriadení, kolegovia, nadriadení (teda interné zdroje), ale tiež napr. klienti (externé zdroje).
 • Okrem toho subjekt 360° spätnej väzby hodnotí aj sám seba.

Talent management

Systematické získavanie, identifikovanie, rozvoj, angažovanie, udržiavanie a rozmiestňovanie tých jednotlivcov, ktorí pre firmu majú mimoriadnu hodnotu, či už pre ich „veľký potenciál“ do budúcnosti, alebo preto, že plnia kritické úlohy v činnostiach či procese.

 

„Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť.“
Percy Bysshe Shelley

Každý múdry manažér vie, že najväčšou devízou firmy sú odborne a jazykovo vzdelaní ľudia. Tomáš Baťa to vedel už pred sto rokmi. Na vzdelávanie svojich ľudí kládol vždy veľký dôraz – ako hovoril: „Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a slobodu…“

V rámci vzdelávacích služieb realizujeme tréningové programy pre klientov tak, aby rešpektovali nasledovné princípy:

 • každý tréningový program je šitý klientovi na mieru a vychádza z jeho potrieb a cieľov
 • tréningový program je kombináciou teoretických vedomostí a praktických skúseností – staviame pyramídu, ktorej základom sú poznatky, stred tvorí interaktivita účastníkov tréningu a na vrchole je nácvik/tréning situácií
 • s odstupom času zhodnotíme prínos vzdelávania zamestnancov a v prípade záujmu navrhneme ďalší postup

Systematickým vzdelávaním zamestnancov môžete napríklad:

 • rozvíjať zručnosti manažérov a odborných zamestnancov s cieľom zvyšovať ich výkonnosť a kvalitu práce
 • zvyšovať motiváciu zamestnancov
 • podporovať profesionálny rast
 • stabilizovať kľúčových zamestnancov a pod.

Návrh rozvojového programu zamestnancov vychádza napr. z výsledkov:

 • hodnotenia zamestnancov (assessment/development centre)
 • interných hodnotiacich pohovorov
 • rozvojových plánov firmy v personálnej oblasti a pod.

Druhy niektorých nami ponúkaných tréningov mäkkých zručností:

 • manažérske zručnosti
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • Time management
 • vedenie hodnotiacich pohovorov zamestnancov
 • stres manažment
 • riešenie konfliktov

 

 

„Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.“
Miroslav Schlesinger

Poradíme vám, ako vytvoriť efektívne zásady a pravidlá v oblasti personálneho manažmentu, ako napr.:

 • návrh organizačnej štruktúry vrátane pracovných náplní, kompetencií a zodpovednosti,
 • systém odmeňovania zamestnancov
 • sociálna politika
 • Workshop – forma aktivity, pri ktorej lektor pripraví program tak, aby prostredníctvom rôznych techník (brainstorming, prioritizácia, mentálne mapy, spätná väzba, ai.) účastníci pomocou vlastných skúsenosti a znalostí došli k výstupu, ktorý je pre nich užitočný a využiteľný v ich ďalšej práci a praxi. Lektor je pri tom väčšinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu sa formuluje vďaka vopred danej téme a cieľu workshopu.
 • Mystery shopping
 • externé personálne oddelenie – uvedomujeme si, že nie každá firma má priestor riešiť všetky personálne otázky výlučne v internom prostredí. Preto hlavne pre malé a stredné podniky ponúkame službu externej spolupráce, ktorá dokáže interné oddelenie plnohodnotne nahradiť, ak nie prekonať.
 • ďalšie špecifické projekty šité na mieru a potreby klientov